Nastavnik trube

banernaslovnica2

Glazbena škola Zlatka Balokovića
Ivanićgradska 41a, Zagreb

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. – ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst,  94/13., 152/14. i 07/17.) Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb


Natječaj

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik trube, (m/ž), 1 kandidat, nepuno neodređeno radno vrijeme 

Opći uvjeti: SukladnoZakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i općim propisima o radu

Uz vlastoručnu potpisnu zamolbu s podacima treba priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
  • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranici Ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf        

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola prema čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Rok za podnošenje prijava: 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Glazbene škole Zlatka Balokovića.

Prijave s dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb,  s naznakom „ZA NATJEČAJ„. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,  web stranici škole i oglasnoj  ploči škole i HZZ-a.  

Obavijest o ishodu natječaja biti će objavljena na WEB stranici škole.    


Zagreb, 05.11.2018. 

                                                                                                                                    Ravnatelj: Marjan Krajna, prof.