Natječaji

Glazbena škola Zlatko Baloković objavljuje natječaj za popunu radnih mjesta. Nastavu u glazbenoj školi održavaju akademski obrazovani glazbenici sa iskustvom u pedagoškom radu sa djecom.

Za timski rad najzaslužniji su naši učenici i njihovi profesori te svi ostali uposleni jer se zna da je rad u školi timski rad.

viola2.mjpg

Glazbena škola Zlatka Balokovića
Ivanićgradska 41a
Zagreb


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. – ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.)
Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, m/ž, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radno vremena

UVJETI:

Opći uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i općim propisima o radu
Posebni uvjeti: Visoka stručna sprema ekonomskog smjera

Uz vlastoručnu potpisnu zamolbu s podacima treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola prema čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Rok za podnošenje prijava: 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Glazbena škola Zlatka Balokovića.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb,
s naznakom „ZA NATJEČAJ - VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ, web stranici škole, oglasnoj ploči škole i HZZ-a.
Obavijest o ishodu natječaja biti će objavljen na WEB stranici škole.

Zagreb, 18.06.2018.
ravnatelj: Marjan Krajna, prof.