Glazbena škola Zlatka Balokovića
Ivanićgradska 41a, Zagreb

Klasa: 112-03/23-01/01
Ur.br.: 251-339-23-01
Zagreb, 09.01.2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10, 105/10. – ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 07/17.) Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, Zagreb

raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik klavira, korepeticija, (m/ž), 1 kandidat, nepuno određeno radno vrijeme, mjesto rada Zagreb

UVJETI:
Opći uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i općim propisima o radu

Uz vlastoručnu potpisnu zamolbu s podacima treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi (diploma)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Dokumentaciju je potrebno priložiti u neovjerenim preslicima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranici Ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola prema čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17). Selekcijski postupak se provodi u dvije faze: razgovor s kandidatima te praktična provjera sposobnosti, motivacije i vještina.
Rok za podnošenje prijava: 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Glazbene škole Zlatka Balokovića.

Prijave s dokazima (neovjereni preslici) o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Glazbena škola Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb, s naznakom „ZA NATJEČAJ „. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ, web stranici škole i oglasnoj ploči škole i HZZ-a.
Obavijest o ishodu natječaja biti će objavljena na WEB stranici škole.

Zagreb,  09.01.2023. 

ravnatelj: Marjan Krajna, prof.